Betingelser

1. Innledning

Vennligst les disse betingelsene nøye. Ved å enten kjøpe et smykke i nettbutikken eller ved å bestille et håndlaget smykke samtykker du i disse vilkårene.

2. Partene

Selger er Fosback Design, Elgfaret 15B, steinar@fosback.no, +47 93048031, Orgnr. 993531650, og betegnes i det følgende som selger/selgeren/vi.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen/du.

3. Kontraktinngåelse

For å inngå en kontrakt om å kjøpe produkter fra oss må du skriftlig bekrefte at Du godtar tilbudet Du har mottatt fra Oss.

Vi vil ikke sende inn en kopi av disse vilkårene for salg i forhold til din bestilling. Vi kan oppdatere disse vilkårene for salg på nettsiden fra tid til annen, og vi kan ikke garantere at den versjonen du har avtalt forblir tilgjengelig. Vi anbefaler derfor at du laster ned, skriver ut og beholder en kopi av disse salgsbetingelsene.

4a. Pris og betaling ved kjøp av smykker i nettbutikken

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Dersom kjøperen bruker Vipps, kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

4b. Pris og betaling ved bestilling av håndlagde smykker etter ditt eget design

Ved bestilling av håndlagde smykker så blir prisen på smykkene skriftlig avtalt per epost. I tillegg til prisen på produktene vil du måtte betale fraktkostnader som står oppgitt på Våre websider.

Betalingsmåte er faktura. Du vil ha 14 dagers betalingsfrist fra smykket er sendt. Vi forbeholder oss retten til å kreve et depositum på opptil 40 % av kjøpssummen.

Ved for sein betaling vil det utsendes en purring. Dette skjer 14 dager etter forfall. Purregebyret er 63NOK.

5. Du garanterer

a) du er lovlig i stand til å inngå bindende kontrakter, og du har full autoritet, makt og kapasitet til å godta disse vilkårene for salg.

b) opplysningene i bestillingen din er nøyaktige og fullstendige.

c) du er i stand til å motta levering av produktene.

6. Leveringspolitikk

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Vi vil legge til rette for at produktene som skal leveres til adressen angitt i bestillingen din leveres i tide og på rett sted.

Vi vil bestrebe oss på å sende produkter innen 2 dager etter at smykket er bekreftet ferdig. Vi kan ikke garantere leveringstid da dette utføres av en tredjepart utenfor vår kontroll.

7. Risiko og eierskap

Produktene vil være i ditt eierskap fra leveringstidspunktet. Ved spesielle oppdrag vil Vi ha rett til å be om betaling for produktene selv der eierskap ikke er overført til deg.

8. Kansellering av bestilling

Du har ikke rett til å avbryte en bestilling så fort smykket er bekreftet av Deg klart til produksjon. Har du mottatt et design fra oss, men har ikke bekreftet at smykket er klart til produksjon, vil et gebyr påløpe. Gebyret er spesifisert på websiden (750 NOK 25.04.13). Kansellering av bestillingen må sendes skriftlig per epost.

9a. Angrerett ved kjøp i nettbutikken

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9b. Angrerett ved kjøp i nettbutikken

Ved spesialbestillinger hvor en gjenstand er laget etter dine spesifikasjoner frafaller all angrerett.

10. Lovfestede rettigheter

Ingenting i disse vilkårene for salg påvirker dine lovfestede rettigheter, herunder retten til å motta refusjon i forbindelse med defekte produkter.

11. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

12. Refusjoner

Hvis du avbryter en kontrakt og har krav på refusjon, vil vi vanligvis refundere penger mottatt fra deg ved hjelp av samme metode som opprinnelig ble brukt av deg til å betale for kjøpet. Vi vil behandle slike refusjoner så snart som mulig, og i alle fall innen 30 dager etter den dagen vi fikk gyldig oppsigelse.

13. Ansvarsbegrensninger

Ingenting i disse vilkårene for salg begrenser eller ekskluderer vårt ansvar for: (i) dødsfall eller personskade forårsaket av uaktsomhet, (ii) for svindel eller uriktig informasjon, eller (iii) eventuelle saker der det ville være ulovlig å begrense eller utelukke, eller forsøke å begrense eller utelukke, ansvar.

14. Varemerker

Steinar Fosback er ansvarlig for www.fosback.no. Alle varemerker, produktnavn og firmanavn eller logoer plassert her tilhører sine respektive eiere. Ingen tillatelse er gitt av oss med hensyn til bruk av slike merkenavn, fotografier, produktnavn eller titler eller opphavsrett og slik bruk kan utgjøre en krenkelse av eiernes rettigheter.

15. Nettstedet ansvarsfraskrivelse

Opplysningene på dette nettstedet er for generell informasjon. Opplysningene er gitt av Steinar Fosback og mens vi forsøker å holde informasjonen oppdatert og korrekt, gjør vi ingen garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, om fullstendighet, nøyaktighet, pålitelighet, egenhet eller tilgjengelighet med hensyn til nettstedet eller informasjonen, produktene, tjenestene eller relatert grafikk som finnes på nettstedet til noe formål. Enhver bruk av informasjone på nettstedet er derfor av egen risiko.

Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlig for eventuelle tap eller skade inkludert uten begrensning, indirekte eller tilfeldige tap eller skade som følge av tap av data eller fortjeneste som følge av eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet.

Gjennom denne nettsiden kan du koble til andre nettsteder som ikke er under kontroll av Steinar Fosback. Vi har ingen kontroll over innhold og tilgjengeligheten av disse nettstedene. Inkludering av eventuelle koblinger til eksterne nettsteder, innebærer ingen anbefaling eller oppfordring av de synspunkter som fremkommer på disse eksterne nettstedene.

Alle anstrengelser blir gjort for å holde nettsiden online. Men Steinar Fosback tar ikke ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for nettstedets oppetid på grunn av tekniske problemer utenfor vår kontroll.

16. Generelle vilkår

Bilder av produktene på våre nettsider er kun ment som illustrasjon; faktiske produkter kan avvike.

Kontrakter under disse vilkårene for salg kan bare endres ved en skriftlig underskrevet avtale av både deg og oss. Vi kan revidere disse vilkårene for salg fra tid til annen, men slike revisjoner vil ikke påvirke vilkårene i noen kontrakter vi tidligere har inngått med deg.

Hvis bestemmelser i disse vilkårene for salg blir holdt ugyldig av en kompetent domstol, skal de gjenværende bestemmelsene fortsatt ha full kraft og effekt, og slike ugyldige eller ikke gjennomførbare bestemmelser vil bli ansett utelatt.

Ingen frafallelse av en bestemmelse i disse vilkårene for salg, enten ved forvaltning eller på annen måte, i ett eller flere tilfeller, vil bli ansett å være, eller oppfattes som, en videre eller fortsatt fraskrivelse av denne bestemmelsen eller annen bestemmelse i disse vilkårene av salg.

Du kan ikke overdra eller på annen måte overføre noen av dine rettigheter eller forpliktelser som oppstår under disse vilkårene for salg. Ethvert forsøk av deg å gjøre dette vil være ugyldig. Vi kan overdra eller på annen måte overføre noen av våre rettigheter eller forpliktelser som oppstår under disse vilkårene for salg, til enhver tid.

Hver kontrakt under disse betingelsene i salg er gjort til fordel for partene i den, og er ikke ment å nytte, eller være tvangsgrunnlag mot en annen person. Rettigheten for partene til å oppheve eller være enig i enhver endring, variasjon, fraskrivelse eller oppgjør under slike kontrakter er ikke gjenstand for samtykke fra en person som ikke er part i den aktuelle kontrakten.

Disse salgsbetingelsene er underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Blogginnlegg som kan være av interesse

Håndlagde smykker på bestilling

Få et unikt håndlaget smykke som blir laget etter ditt design!
Fra 3 000 kr